Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 11 (có đáp án): Quang hợp và năng suất cây trồng

  • 2944 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Quang hợp quyết định khoảng?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Năng suất tinh tế là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được trong?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận