Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 20 (có đáp án): Cân bằng nội môi (Phần 2)

  • 6100 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Những hoocmôn do tuyến tụy tiết ra tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Khi hàm lượng glucozơ trong máu giảm, cơ chế điều hòa diễn ra theo tật tự nào ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Trật tự đúng về cơ chế điều hòa hấp thụ Nalà?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Cho các hoocmôn sau :

(1)anđôstêrôn

(2) ADH

(3)glucagôn

(4) insulin

(5)rênin

Có bao nhiêu hoocmôn do tuyến tụy tiết ra?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Số hoocmon do tuyến tụy tiết ra là: (3), (4)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hijulie
20:32 - 29/12/2021

câu 5 đáp án (4) vế sau, nồng độ glucozo phải tăng nhỉ
(SGK/88)