Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 35 (có đáp án): Hoocmon ở thực vật (Phần 2)

  • 7921 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Xitôkinin có tác dụng gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Tương quan giữa GA/AAB  điều tiết sinh lý của hạt như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

GA có nhiều trong hạt nảy mầm,AAB có nhiều trong hạt khô

Tương quan AAB/GA điều tiết trạng thái ngủ và hoạt động của hạt.


Câu 4:

Auxin có tác dụng gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Đặc điểm không có ở hoocmôn thực vật là?

Xem đáp án

Đáp án: A


3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

N

7 tháng trước

Nguyễn Trọng Nhân

Bình luận


Bình luận