Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 35 (có đáp án): Hoocmon ở thực vật

  • 8272 lượt thi

  • 48 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hormone thực vật là

Xem đáp án

Lời giải:

Hormone thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động các phần của cây: có thể là ức chế hoặc kích thích

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hoocmôn thực vật là những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra

Xem đáp án

Lời giải:

Hoocmôn thực vật là những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết sinh trưởng của cây.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

Xem đáp án

Lời giải:

Đặc điểm chung:

• Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.

• Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.

• Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Các chất kích thích và ức chế sinh trưởng ở thực vật đều có chung các đặc điểm sau ngoại trừ

Xem đáp án

Lời giải:

Các chất kích thích và ức chế sinh trưởng ở thực vật không có tính chuyên hóa cao.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nhóm các hooc môn kích thích ở thực vật bao gồm

Xem đáp án

Lời giải:

Nhóm kích thích sinh trưởng: Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận

Đức Minh
09:13 - 26/04/2022

Dạ đáp án là D mà sao máy lại chấm câu A đúng vậy ạ?

Thịnh Trần
22:32 - 27/04/2022

Câu 39 đáp án khác lời giải