Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 38 (có đáp án): Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng (Phần 2)

  • 7755 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Hoocmôn sinh trưởng có vai trò?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Testosterone có vai trò kích thích?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Thể vàng sản sinh ra hoocmôn?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Các loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống là?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng là hoocmon sinh trưởng, tiroxin

Hoocmon ảnh hưởng đến phát triển là testosterone và ơstrogen.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận