Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 41 (có đáp án): Sinh sản vô tính ở thực vật

  • 8465 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Các hình thức sinh sản ở thực vật gồm có

Xem đáp án

Lời giải:

Các hình thức sinh sản ở thực vật là sinh sản vô tính (bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng) và sinh sản hữu tính.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Ở thực vật có 2 kiểu sinh sản:

Xem đáp án

Lời giải:

Các hình thức sinh sản ở thực vật là sinh sản vô tính ( bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng) và sinh sản hữu tính.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Sinh sản vô tính là:

Xem đáp án

Lời giải:

Sinh sản vô tính là Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

Xem đáp án

Lời giải:

Sinh sản vô tính là tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Sinh sản vô tính của thực vật trong tự nhiên gồm

Xem đáp án

Lời giải:

Sinh sản vô tính của thực vật trong tự nhiên gồm: Sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trà My

Bình luận


Bình luận

Nam Việt
19:30 - 26/04/2022

15A

Ngọc Hân
21:32 - 05/05/2022

15 A