Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 45 (có đáp án): Sinh sản hữu tính ở động vật

  • 3499 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điều không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Sinh sản hữu tính ở động vật là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Điều nào sau đây nói về hướng tiến hóa về sinh sản của động vật?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
18:02 - 02/05/2021

câu 1 đáp án là B