Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 46 (có đáp án): Cơ chế điều hòa sinh sản (Phần 2)

  • 3346 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Hoocmôn thể vàng tiết ra gồm?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Testosteron nồng độ cao sẽ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

GnRH kích thích?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận