Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 9 (có đáp án): Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (Phần 2)

  • 9453 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Những cây thuộc nhóm thực vật C3 là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Pha sáng diễn ra trong lục lạp tại?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Về bản chất, pha sáng của quang hợp là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3 ở những điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Chất được tách ra khỏi chu trình Canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucozơ là?

Xem đáp án

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

9 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận