Trắc nghiệm Sinh Học 11 (có đáp án): Đề kiểm tra học kì 2

  • 4216 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy mô thực vật là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

A. tính toàn năng của tế bào

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái khác sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn ở điểm?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Hạt bao gồm?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Đoàn Mai Anh

2 tháng trước

Cương Nguyễn Minh

Bình luận


Bình luận