Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 10. D: Writing có đáp án

  • 43 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Some people mistake any form of nature travel as ecotourism.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Viết lại câu bằng cách đổi cấu trúc câu (chủ động → bị động giữ tác thể)

Dịch: Một số người nhầm tưởng bất kỳ hình thức du lịch tự nhiên nào là du lịch sinh thái.


Câu 2:

If those areas are damaged or destroyed, they will not be available to future generations.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Viết lại câu bằng cách thu gọn mệnh đề điều kiện thành ngữ điều kiện sử dụng phân từ hai bị động

Dịch: Nếu những khu vực đó bị hư hại hoặc bị phá hủy, chúng sẽ không có sẵn cho các thế hệ tương lai.


Câu 3:

Our aim is to provide tourists with the principles of ecotourism throughout their trip.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Aim at + Ving = đặt mục tiêu làm gì

Dịch: Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho khách du lịch các nguyên tắc của du lịch sinh thái trong suốt chuyến đi của họ.


Câu 4:

It is compulsory for the tourists to learn about the vital eco-systems before arriving.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Be required to V = được yêu cầu làm gì

Dịch: Khách du lịch bắt buộc phải tìm hiểu về các hệ sinh thái quan trọng trước khi đến.


Câu 5:

Eco-travellers have to prevent or minimize any negative impacts on the environment.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Du lịch sinh thái phải ngăn ngừa hoặc giảm thiểu mọi tác động tiêu cực đến môi trường.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận