Writing

  • 1588 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Television/ a tool/ gain/ education/ information.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: to V chỉ mục đích

Dịch: Ti vi là một phương tiện tiếp nhận giáo dục và thông tin


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

We/ watch/ documentary/ know more/ historical events.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: know more about st: biết thêm về cái gì

Dịch: Chúng tôi xem phim tài liệu để biết thêm về các sự kiện lịch sử


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Why/ lot of/ people/ watch television/ every day?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Câu hỏi thời hiện tại đơn với mốc thời gian “every day”

Dịch: Câu hỏi thời hiện tại đơn với mốc thời gian “every day”


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

You/ can/ watch/ The Pig Race/ this/ channel.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: on + channel: trên kênh nào

Dịch: Bạn có thể xem cuộc đua lợn trên kênh này.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I/ love/ films/ I/ don't like/ watch/ them/ television.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: but nối 2 vế câu tương phản

Dịch: Tôi thích xem phim nhưng không thích xem trên ti vi


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận