Vocabulary and Grammar

  • 1520 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

The team who comes second only to another team in a competition is the __________.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: runner-up: đội về nhì

Dịch: Đội mà chỉ đứng sau 1 đội khác trong cuộc thi là đội về nhì


Câu 2:

My village ___________ part in the sporting event soon.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: câu chia thời tương lai gần diễn tả sự việc chắc chắn xảy ra trong tương lai với mốc thời gian “soon”

Dịch: Ngôi làng của tôi sẽ tham gia sự kiện thể thao sớm


Câu 3:

This championship attracts millions ___________ participants all over the world.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: millions of + Ns: hàng triệu cái gì

Dịch: Giải vô địch này thu hút hàng triệu người tham gia trên khắp thế giới


Câu 4:

The Red Bull team is considered as __________ finalist of the two teams.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn trong 2 đối tượng: the + adj + đuôi –er

Dịch: Đội Bò tót đỏ được cho là đội mạnh hơn trong 2 đội vào chung kết


Câu 5:

If our team defeat Banana team, we ________ the trophy.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: câu bị động thời tương lai đơn

Câu điều kiện loại 1: If + S + V(s/es), S + will + V

Dịch: Nếu đội mình thắng đội chuối, chúng ta sẽ được trao cúp


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận