Vocabulary and Grammar

  • 1468 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

He ____________ abroad before I met him in Sydney.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc QKHT before QKĐ

Dịch Anh ấy đã đi du học trước khi tôi gặp anh ấy ở Sydney


Câu 2:

Jack always wants to achieve high goals. He’s so ___________.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: ambitious: có hoài bão lớn

Dịch Jack luôn muốn đạt được những mục tiêu cao. Anh ấy thật là có hoài bão lớn


Câu 3:

She will work for a travel ___________ after graduation.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: travel gency: đại lý du lịch

Dịch Cô ấy sẽ làm việc cho 1 đại lý du lịch sau tốt nghiệp


Câu 4:

By the end of last summer, Alexander _______ his Ph.D.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: by the end of + mốc quá khứ, QKHT

Dịch Trước cuối hè năm trước, Alexamder đã nhận được Bằng Tiến sĩ của mình


Câu 5:

After he had spoken, a _______ silence fell on the room.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: collocation, cụm từ deadly silence: sự im lặng chết người

Dịch Sau khi anh ta phát biểu, một bầu không khí im lặng đến chết người bao trùm căn phòng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

d

8 tháng trước

duongkhai

Bình luận


Bình luận