Writing

  • 1481 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

She left her job soon to devote more time into her family.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: sửa into ⇒ to

Cụm từ devote something to somebody: hi sinh, hiến dâng cái gì cho ai

dịch: Cô ấy nghỉ việc để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình


Câu 2:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Is the competition open to children among ten and fifteen years of age?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa among ⇒ between

Cụm từ between…and…: giữa…và…

dịch: Có phải cuộc thi dành cho học sinh tuổi từ 10 đến 15 không?


Câu 3:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Final, I'd like to thank everyone for coming to visit my sick mother this evening.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: sửa final ⇒ finally

Trạng từ đứng đầu câu, ngăn cách với câu bởi dấu phẩy.

dịch: Cuối cùng thì, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến thăm bệnh mẹ tôi buổi tối ngày hôm nay


Câu 4:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

By last week, they finished the construction of the building.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: sửa finished ⇒ had finished

Câu chia thời quá khứ hoàn thành vì có trạng từ by last week.

dịch: Trước tuần vừa rồi, họ đã hoàn thành việc xây dựng toà nhà


Câu 5:

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

They didn't seem very interested in that I was saying.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: sửa that ⇒ what

dịch: Họ dường như không để ý lời tôi nói


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

d

8 tháng trước

duongkhai

Bình luận


Bình luận