Vocabulary and Grammar

  • 1654 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thanks to computers, we can calculate difficult mathematic formula __________ lightning speed.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ with lightning speed: với tốc độ chóng mặt

Dịch: Nhờ có máy tính, chúng ta có thể tính toán các phép toán với tốc độ chóng mặt


Câu 2:

The new invention may receive a lot of __________ from the public.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: receive concerns: nhận được sự quan tâm

Dịch: Phát minh mới có thể nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng


Câu 3:

Another man-made satellite has _______ up into space.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: câu bị động thời hiện tại hoàn thành

Dịch: Một vệ tinh nhân tạo mới đã được gửi vào không gian


Câu 4:

He asked me if I was capable __________ fixing the electric cooker.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ be capable of Ving = be able to V: có khả năng làm gì

Dịch: Anh ấy hỏi tôi xem tôi có thể sửa chiếc nồi cơm điện không


Câu 5:

Digital cameras is a wonderful ___________.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: invention: phát minh

Dịch: Máy ảnh kĩ thuẩ số là 1 phát minh tuyệt vời


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận