Vocabulary and Grammar

  • 1553 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

An old farmer said that their living _________ a lot thanks to the knowledge their children had brought home.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: câu gián tiếp động từ lùi thời

Dịch: Một người nông dân lớn tuổi nói rằng cuộc sống của họ đã thay đổi nhiều nhờ có kiến thức con cái họ mang về nhà


Câu 2:

"What happened to the old mail carrier?"

"He_____ to a new neighborhood to work".

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: câu bị động thời quá khứ đơn

Dịch: “Điều gì đã xảy đến với người đưa thư?”

“Ông ta được chuyển công tác sang vùng lân cận


Câu 3:

If you had caught the bus, you _____ late for work.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: câu điều kiện loại 3, mệnh đề điều kiện động từ chia ở thời quá khư shoanf thành, mệnh đề chính động từ chia theo công thức would have been PII.

Dịch: Nếu bạn bắt xe bus, bạn đã không bị muộn làm


Câu 4:

The villagers had to work very _______ on the fields all day, but there was not enough food.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ work hard: làm việc vất vả

Dịch: Dân làng phải làm việc vất vả trên đồng ruộng cả ngày, nhưng chẳng đủ ăn


Câu 5:

If you ask __________ people, they will tell you the way to Gobi Highlands

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: thuộc về địa phương

Dịch: Nếu bạn hỏi người dân bản địa, họ sẽ chỉ bạn đường đến cao nguyên Gobi


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận