Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Phonetics and Speaking

  • 754 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /ə/. Đáp án A phát âm là /æ/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /ʃ/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /s/. Đáp án C phát âm là /ai/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /ai/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận