Trắc nghiệm Tìm số trung bình cộng (Cơ bản)

  • 1221 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Trung bình cộng của các số 33; 21; 18 là ……….

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Trung bình cộng của các số 33; 21; 18 là:

(33 + 21 + 18) : 3 = 24

Vậy số cần điền là 24

Lưu ý : Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

 Trung bình cộng của các số 17; 18; 10 là …………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Trung bình cộng của các số 17; 18; 10 là:

(17 + 18 + 10) : 3 = 15

Vậy số cần điền là 15

Lưu ý : Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tổng của 4 số biết trung bình cộng của 4 số bằng 66 là ………

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Tổng của 4 số biết trung bình cộng của 4 số bằng 66 là: 66 x 4 = 264

Vậy số cần điền là 264

Lưu ý : Tổng = trung bình cộng x số các số hạng


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Muốn tìm tổng của các số hạng khi đã biết trung bình cộng của các số ta lấy:

Xem đáp án

Đáp án B

Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Hay ta viết dưới dạng công thức như sau:

Trung bình cộng = Tổng : số các số hạng

Nên: Tổng = Trung bình cộng x số các số hạng

Vậy ta chọn đáp án: B. Trung bình cộng  x  số các số hạng


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Năm giá sách mỗi giá sách có lần lượt là 35 quyển, 44 quyển, 36 quyển, 35 quyển, 55 quyển. Vậy trung bình mỗi giá sách có ………quyển sách

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Năm giá sách có số quyển sách là:

35 + 44 + 36 + 35 + 55 = 205 (quyển)

Trung bình mỗi giá sách có số quyển sách là:

205 : 5 = 41 (quyển)

Đáp số: 41 quyển

Lưu ý : Trung bình cộng = Tổng : số các số hạng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận