Trắc nghiệm Tìm số trung bình cộng (Trung bình)

  • 1175 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Trung bình cộng của hai số là 188, biết một trong hai số hạng là số lẻ lớn nhất có  hai chữ số khác nhau. Số còn lại là: …………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 97

Gọi hai số đã cho là a và b theo bài ra ta có:

a + b : 2 = 188a + b = 188 × 2a + b = 376

Nếu a = 97 thì:

97 + b = 376 nên b = 279

Vậy số còn lại là 279, ta điền số 279

Lưu ý : Trung bình cộng = tổng : số các số hạng


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Trung bình cộng của ba số là 220, biết tổng hai trong ba số hạng là số nhỏ nhất có ba chữ số. Vậy số còn lại là: ……………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số nhỏ nhất có ba chữ số là 100

Gọi ba số đã cho là a, b và c theo bài ra ta có:

a + b + c : 3 = 220a + b + c = 220 × 3a + b + c = 660

Nếu a + b  = 100 thì

100 + c = 660 nên c = 660 - 100 = 560

Vậy số còn lại là 560, ta điền số 560

Lưu ý : Trung bình cộng = tổng : số các số hạng


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Trung bình cộng của các số 99; 123; 324 là ………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Trung bình cộng của các số 99; 123; 324 là:

(99 + 123 + 324) : 3 = 182

Vậy số cần điền là 182

Lưu ý : Trung bình cộng = tổng : số các số hạng


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Trung bình cộng của các số 60; 30; 420; 300; 180  là …………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Trung bình cộng của các số 60; 30; 420; 300; 180  là:

(60 + 30 + 420 + 300 + 180) : 5 = 198

Vậy số cần điền là 198

Lưu ý : Trung bình cộng = tổng : số các số hạng


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Biết trung bình cộng của 8 số là 425. Tổng các số là …………..

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Biết trung bình cộng của 8 số là  425. Tổng các số là 425 x 8 = 3400

Vậy số cần điền là  3400

Lưu ý : Tổng = Trung bình cộng X số các số hạng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận