Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 11 trừ đi một số 11 – 5

  • 342 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhẩm: 11 – 3 = …

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

11 – 3 = 8

Số cần điền vào chỗ chấm là 8

Đáp án cần chọn là A


Câu 3:

Phép tính có số bị trừ là số liền sau số bé nhất có hai chữ số, số trừ là 5

Hiệu của hai số đã cho là 

Xem đáp án

Số liền sau số bé nhất có hai chữ số là 11

Hiệu của hai số đã cho là:

11 – 5 = 6

Số cần điền vào ô trống là 6


Câu 4:

Mai có 11 quả mận Mai cho em 4 quả, Mai còn lại số quả mận là

Xem đáp án

Mai còn lại số quả mận là :

11 – 4 = 7 (quả)

Đáp số 7 quả

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Tìm x biết:

x + 7 =11

Giá trị của x là ...

Xem đáp án

x + 7 = 11

      x = 11 – 7

      x = 4

Giá trị của x là 4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận