Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 12 trừ đi một số

  • 850 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhẩm

12 – 3 = …

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

12 – 3 = 9

Đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Phép tính có số bị trừ là số liền sau của số bé nhất có hai chữ số giống nhau, số trừ là 5

Hiệu của hai số đã cho là 

Xem đáp án

Số liền sau của số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là : 12

Hiệu của hai số đã cho là 12 – 5 = 7

Số cần điền vào ô trống là 7


Câu 4:

Mai có 12 quả mận, Mai cho em 6 quả mận, Mai còn lại số quả mận là:

Xem đáp án

Mai còn lại số quả mận là:

12 – 6 = 6( quả )

Đáp án 6 quả

Đáp án cần chọn là D


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Biết x + 7 = 12

Giá trị của x là 

Xem đáp án

x + 7 = 12

      x = 12 – 7

      x = 5

Giá trị của x là 5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận