Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 26 + 4; 36 + 24

  • 358 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Tuần đầu em có 13 điểm tốt, tuần hai em có 7 điểm tốt. Cả hai tuần, em có số điểm tốt là:

Xem đáp án

Lời giải

Cả hai tuần em có số điểm tốt là:

13 + 7 = 20 điểm tốt)

Đáp số: 20 điểm tốt.

Đáp án cần chọn là A.


Câu 3:

Tổng nào sau đây có giá trị bằng 20 ?

Xem đáp án

Lời giải

15 + 15 = 30

14 + 6 = 20

11 + 8 = 19

23 – 3 = 20 ( không chọn vì đây là một hiệu)


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Tính nhẩm: 9 + 5 + 1 = ...

Xem đáp án

9 + 5 + 1 = ( 9 + 1 ) + 5 = 10 + 5 = 15

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 15


Câu 5:

Điền số còn thiếu vào chỗ trống

 Tính nhanh 15 + 16 + 5 =...

Xem đáp án

 15 + 16 + 5 = ( 15 + 5 ) + 16 = 20 + 16 = 36

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 16


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Mai Phương Thúy
21:08 - 14/12/2020

Ko ấn đc số