Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 26 + 5

  • 832 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho phép tính:

Số cần điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

-, 6 cộng 6 bằng 12 viết 2 nhớ 1

-, 5 cộng 1 bằng 6 viết 6

Vậy 56 + 6 = 62

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 62


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

13 + 6 = 19

19 + 6 = 25

25 + 6 = 31

31 + 6 = 37

Vậy các số cần điền là 19, 25, 31, 37


Câu 3:

Tuần đầu em có (16 ) điểm tốt, tuần hai em có (7 ) điểm tốt. Cả hai tuần, em có số điểm tốt là:

Xem đáp án

Cả hai tuần, em có số điểm tốt là:

16 + 7 = 23 (điểm tốt)

Đáp số 23 điểm tốt

Đáp án cần chọn là A


Câu 4:

Tổng nào sau đây có giá trị lớn nhất:

Xem đáp án

Ta có

36 + 5 = 41

26 + 8 = 34

28 + 6 = 34

37 + 6 = 43

34 < 41 < 43

Vậy đáp án cần chọn là D


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

56 + 5 + 4 = 

Xem đáp án

+ Cách 1: 56 + 5 + 4 = 61 + 4 = 65

+ Cách 2 : 56 + 5 + 4 = ( 56 + 4) + 5= 60 + 5 = 65

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 65


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận