Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 29 + 5

  • 947 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Tuần đầu em có 19 điểm tốt, tuần hai em có 7 điểm tốt. Cả hai tuần, em có số điểm tốt là:

Xem đáp án

Lời giải

Cả hai tuần em có số điểm tốt là

19 + 7 = 26 ( điểm tốt)

Đáp số 26 điểm tốt

Vậy đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Tổng nào sau đây có giá trị lớn nhất

Xem đáp án

Lời giải

39 + 5 = 44

25 + 9 = 34

29 + 7 = 36

37 + 9 = 46

34 < 36 < 44 < 46 tổng lớn nhất là 37 + 9

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Tính nhẩm

59 + 5 + 1 = ...

Xem đáp án

59 + 5 + 1 = ( 59 + 1) + 5 = 60 + 5 = 65

Số cần điền vào chỗ trống là 65


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận