Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 36 + 15

  • 857 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho phép tính:

Số thích hợp điền vào chỗ trống là 

Xem đáp án

Ta có:

+, 6 cộng 6 bằng 12 viết 2 nhớ 1

+, 3 cộng 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7 viết 7

Số cần điền vào chỗ trống là 72


Câu 2:

36 + 17 = ?

Số cần điền vào dấu ? là

Xem đáp án

36 + 17 = 53

Đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Cho tóm tắt sau:

Nam: 38 người

Nữ:   26 người

Tất cả: … người

Tất cả có số người là:

Xem đáp án

Tất cả có số người là:

38 + 26 = 64 (người)

Đáp số 64 người

Đáp án là A


Câu 4:

Tổng nào sau đây có giá trị bằng 54?

Xem đáp án

37 + 17 = 54

26 + 28 = 54

38 + 17 = 55

36 + 8 = 44

Vậy đáp án cần chọn là B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giá trị của biểu thức 56 + 17 + 14 = 

Xem đáp án

Cách 1: 56 + 17 + 14 = 73 + 14 = 87

Cách 2: 56 + 17 + 14 = 56 + 14 + 17 = 70 + 17 = 87

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 87


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Trần Gia An
19:38 - 28/11/2021

chicken