Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): 47 + 25

  • 826 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Trong một nhà hàng có 38 nhân viên nam và 27 nhân viên nữ. Nhà hàng đó có tất cả số nhân viên là:

Xem đáp án

Lời giải

Nhà hàng đó có tất cả số nhân viên là:

38 + 27 =65 (nhân viên)

Đáp số 65 nhân viên

Đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Tổng nào dưới đây có giá trị lớn nhất

Xem đáp án

Lời giải

37 + 25 = 62

24 + 27 = 51

38 + 17 = 55

37 + 8 = 45

45 < 51 < 55 < 62 Vậy đáp án cần chọn là A


Câu 4:

Tính nhẩm

57 + 17 + 3 = ...

Xem đáp án

Nhẩm 57 + 3 = 60

60 + 17 = 77

Số cần điền vào chỗ trống là 77


Câu 5:

Điền số còn thiếu vào ô trống

53 + 27 + ... = 100

Xem đáp án

53 + 27 = 80, 80 + 20 = 100

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 20


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận