Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Bảng nhân 4

  • 374 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Giá trị của phép tính 4 x 5 là

Xem đáp án

4 x 5 = 20

Đáp án cần chọn là C


Câu 2:

Cho phép tính:

4 x 8 + 17=. . .

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

4 x 8 + 17 = 32 + 17 = 49

Đáp án cần chọn là D


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây sai ?

Xem đáp án

4 x 7 = 28

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

4l x 3 = 13l

Đúng hay sai?

Xem đáp án

Do 4l x 3 = 12l nên biểu thức đã cho là sai


Câu 5:

Mỗi bạn nhỏ có 4 cây kem. Hỏi 4 bạn nhỏ như vậy có bao nhiêu cây kem ?

Xem đáp án

4 bạn nhỏ như vậy có sốcây kem là:

4 x 4 = 16 (cây kem)

Đáp số 16 cây kem

Đáp án cần chọn là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận