Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Bảng nhân 5

  • 308 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Giá trị của phép tính 5 x 5 là

Xem đáp án

5 x 5 = 25

Đáp án cần chọn là C


Câu 2:

Cho phép tính:

5 x 8 – 17 =. . .

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

5 x 8 - 17 = 40 - 17 = 23

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây sai ?

Xem đáp án

2 x 9 = 18

Đáp án cần chọn là A


Câu 5:

Mỗi bạn học sinh giỏi sẽ được thưởng 5 quyển vở. Hỏi để chuẩn bị phát phần thưởng cho 10 bạn như vậy thì cô giáo cần mua bao nhiêu quyển vở ?

Xem đáp án

Cô giáo cần mua số quyển vở là:

10 x 5 = 50 (quyển vở)

Đáp số 50 quyển vở

Đáp án cần chọn là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận