Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Các số tròn chục từ 110 đến 200

  • 318 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số 110 đọc là:

Xem đáp án

Số 110 đọc là “ Một trăm mười ”

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Chọn dấu >; < hoặc = rồi đặt vào chỗ trống:

160  150

Xem đáp án

Hai số đã cho có cùng chữ số hàng trăm là 1, chữ số hàng chục có 6>5 nên 160>150.

Dấu cần dùng để điền vào chỗ trống là “>”.


Câu 4:

Cho tia số sau:

Số cần điền vào dấu ? là

 

Xem đáp án

Ta có 130, 140, 150, 160

Số cần điền vào dấu ? là 160


Câu 5:

Số biểu diễn số ô vuông của hình trên là:

Xem đáp án

Hình vuông lớn có 100 ô vuông (Hình ảnh của hàng trăm).

Mỗi hàng dọc có 10 ô vuông (Hình ảnh đại diện của hàng chục)

Số biểu diễn số ô vuông trong hình là 120.

Đáp án là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận