Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Đơn vị, chục, trăm, nghìn

  • 338 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số 300 có bao nhiêu chữ số:

Xem đáp án

Số 300 có 3 chữ số : 3, 0, 0

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

Số biểu diễn cho số ô vuông trên hình vẽ là:

Xem đáp án

Số biểu diễn số ô vuông trong hình là:300.

Số cần điền vào chỗ trống là 300


Câu 3:

1 chục bằng:

Xem đáp án

1 chục = 10 đơn vị

Đáp án cần chọn là A


Câu 4:

Các số 100, 200, 300,… được gọi là các số:

Xem đáp án

100, 200, 300 được gọi là các số tròn trăm

Đáp án cần chọn là B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số gồm 6 trăm, 0 chục, 0 đơn vị là 

Xem đáp án

Số gồm 6 trăm, 0 chục, 0 đơn vị là 600

Số cần điền vào ô trống là 600


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận