Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Đường gấp khúc - độ dài đường gấp khúc

  • 1154 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình nào dưới đây KHÔNG là đường gấp khúc ?

Xem đáp án

Đường gấp khúc bao gồm các đoạn thẳng nối các điểm không thẳng hàng nên hình tròn sẽ không được tính là một đường gấp khúc.

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Xem đáp án

Độ dài đường gấp gúc ABCD là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

Đáp án là A


Câu 3:

Để tính độ dài của đường gấp khúc ABC, phép tính nào dưới đây đúng ?

Xem đáp án

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

3 + 3 + 3 = 9 (cm)

Đáp số 9cm

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Đường gấp khúc MNP có 3  đoạn thẳng. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đường gấp khúc MNP có các đoạn thẳng là: MN, NP.

Đường gấp khúc này có 2 đoạn thẳng


Câu 5:

Tên của đường gấp khúc đã cho là:

Xem đáp án

Tên của đường gấp khúc đã cho trong hình là MNPAB hoặc ngược lại BAPNM.

Đáp án đúng nhất trong các đáp án đã cho là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận