Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Giờ phút, thực hành xem đồng hồ

  • 994 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đồng hồ đang chỉ  giờ  phút

Xem đáp án

Kim giờ đang chỉ ở vị trí giữa số 7 và số 8 ta tính là 7 giờ.

Kim phút chỉ vào vị trí số 3 tức là 15 phút

Đồng hồ đang chỉ 7 giờ 15 phút.

Số cần điền vào chỗ trống lần lượt là 7;15


Câu 2:

2 giờ + 5 giờ = …

Xem đáp án

2 + 5 = 7 nên 2 giờ + 5 giờ = 7 giờ

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Hoa đi từ nhà đến trường mất (15 ) ……… Đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Hoa đi từ nhà đến trường mất 15 phút.

Đơn vị cần điền ở đây là “phút”.

Đáp án cần chọn là D.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đồng hồ chỉ 5 giờ 15 phút thì kim giờ chỉ quá số  một chút, và kim phút chỉ đúng số

Xem đáp án

Đồng hồ chỉ 5 giờ 15 phút thì kim giờ chỉ quá số 5 một chút, và kim phút chỉ đúng số 15

Các số cần điền là 5 và 15


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận