Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Một phần hai

  • 824 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một phần hai số ngôi sao là

Xem đáp án

Trong hình có tất cả 10 ngôi sao

12 số ngôi sao là trong hình là :

10 : 2 = 5 (ngôi sao )

Đáp số 5 ngôi sao

Đáp án là A


Câu 2:

Trong các hình sau, hình nào KHÔNG được chia thành 2 phần bằng nhau ?

Xem đáp án

Hình thứ hai không được chia thành hai phần bằng nhau.

Đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Một tổ có 10 bạn và  12 số bạn là nữ

Tổ đó có  bạn nam

Xem đáp án

Tổ đó có số bạn nữ:

10 : 5 = 5 (bạn)

Tổ đó có số bạn nam là :

10 – 5  = 5 (bạn)

Đáp số 5 bạn

Số cần điền vào ô trống là 5 bạn


Câu 4:

Có 14 con cá được chia vào hai chậu. Mỗi chậu có số con cá là:

Xem đáp án

Mỗi chậu có số con cá là :

14 : 2 = 7 ( con cá )

Đáp số 7 con cá

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Hình trên được tô 12 số ô vuông.

Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

Trong hình có 16 ô vuông

12 số ô vuông trong hình là:

16 : 2 = 8 ( ô vuông)

Hình đã cho tô màu 9 ô vuông

Vậy đáp án cần chọn là Sai


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận