Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Một phần năm

  • 660 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các hình sau, hình nào có phần đã tô màu bằng 15 của hình đó?

Xem đáp án

Hình A được chia làm 6 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Hình B được chia làm 4 phần bằng nhau và tô màu một phần.

Hình C chỉ được chia làm 5 phần bằng nhau và tô màu hai phần.

Hình D được chia làm 5 bằng nhau và tô màu một phần.

Đáp án đúng nhất là A


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

80 – 45 : 5 + 9 =

Xem đáp án

80 – 45 : 5 + 9 = 80 – 9 + 9 = 80

Số cần điền vào chỗ trống là 80


Câu 3:

Một phần năm số ngôi sao là:

Xem đáp án

Trong hình có tất cả 10 ngôi sao

15 số ngôi sao là trong hình là :

10 : 5 = 2 (ngôi sao )

Đáp số 2 ngôi sao

Đáp án là D


Câu 4:

Một lớp có 20 bạn, có 15 số bạn nghỉ học do ốm

Lớp đó có số bạn không nghỉ học là  bạn

Xem đáp án

Số bạn nghỉ học do ốm là:

20 : 5 = 4 (bạn)

Số bạn không nghỉ học là: 20 – 4 = 16 ( bạn)

Đáp số 16 bạn

Số thích hợp cần điền là 16 bạn


Câu 5:

Có 25 con cá được chia vào năm chậu. Mỗi chậu có số con cá là:

Xem đáp án

Mỗi chậu có số con cá là :

25 : 5= 5 ( con cá )

Đáp số 5 con cá

Đáp án cần chọn là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận