Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Một phần tư

  • 269 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các hình sau, hình nào có phần đã tô màu bằng 14của hình đó?

Xem đáp án

Hình A được chia làm 3 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Hình B được chia làm 4 phần bằng nhau và tô màu một phần.

Hình C chỉ được chia làm 2 phần không bằng nhau.

Hình D được chia làm 4 bằng nhau.

Đáp án đúng nhất là đáp án B.


Câu 2:

Một phần tư số ngôi sao là:

Xem đáp án

Trong hình có tất cả 12 ngôi sao

14 số ngôi sao là trong hình là :

12 : 4 = 3 (ngôi sao )

Đáp số 3 ngôi sao

Đáp án là C


Câu 3:

Có 24 con cá được chia vào bốn chậu. Mỗi chậu có số con cá là:

Xem đáp án

Mỗi chậu có số con cá là :

24 : 4 = 6 ( con cá )

Đáp số 6 con cá

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Hình trên được tô  14 số ô vuông.

Đúng hay Sai ?

Xem đáp án

Trong hình có 8 ô vuông

14 số ô vuông trong hình là:

8 : 4 = 2 ( ô vuông)

Hình đã cho gạch 2 ô vuông

Vậy đáp án cần chọn là Đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận