Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án) Số bị trừ - số trừ - hiệu

  • 1459 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho bảng số

Số còn thiếu trong ô trống là ...

Xem đáp án

Hiệu của hai số là 56 – 13 = 43

Số cần điền vào ô trống là 43


Câu 2:

Hiệu của phép tính 64-13=51 có giá trị là:

Xem đáp án

Lời giải

Hiệu của phép tính đã cho là 51

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Cho số bị trừ và số trừ lần lượt là 37 và 14. Phép tính nào dưới đây viết đúng ?

Xem đáp án

Lời giải

Phép tính đúng là 37 – 14

Đáp án cần chọn là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Kurumi
18:34 - 28/10/2020

đề câu 2 hình như sai sai