Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Số hạng – Tổng

  • 592 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số thích hợp để điền vào ô trống là:

Xem đáp án

Tổng của hai số là 25 + 34 = 59

Số cần điềm vào ô trống là 59


Câu 2:

Tổng của phép tính 34 + 15 có giá trị là:

Xem đáp án

Lời giải

Vì 34 + 15 = 49 nên tổng của phép tính là 49

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Cho 34 và 54 lần lượt là số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai trong phép tính. Phép tính nào dưới đây viết đúng ?

Xem đáp án

Lời giải

Phép tính viết đúng là 34 + 54

Đáp án cần chọn là B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Tính nhẩm 40 + 20 + 10 = ...

Xem đáp án

Ta có 40 + 20 + 10 = 70

Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là 70


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

9 tháng trước

Mai Hoang

N

2 tháng trước

Nguyễn Hoàng Minh Thư

Tốt quá

Bình luận


Bình luận