Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Thừa số - Tích

  • 306 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

2 x 8 = 16.

Thừa số của phép tính này là:

Xem đáp án

Trong phép tính 2 x 8 = 16 có hai thừa số là 2, 8 . tích là 16

Đáp án đúng nhất là D


Câu 2:

3 x 3 = 9. Phép tính này có tích là 9. Đúng hay sai ?

Xem đáp án

3 x 3 = 9

Phép tính này có tích là 9

Đáp án cần chọn là Đúng


Câu 3:

Tổng 9 + 9 + 9 + 9 được viết thành tích là:

Xem đáp án

9 + 9 + 9 + 9 = 9 x 4

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Đáp án nào dưới đây là đáp án đúng nhất?

Xem đáp án

6 x 2 = 6 + 6 = 12

2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6

2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

Đáp án D là đúng nhất


Câu 5:

Trong phép nhân có các thừa số lần lượt là 3  và 4 thì tích có giá trị là:

Xem đáp án

Ta có phép nhân: 3 x 4 = 12

Tích của phép nhân này là 12

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận