Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Tìm một thừa số của phép nhân

  • 268 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Muốn tìm một thừa số ta lấy ………..chia cho …………kia.

Hai từ cần điền vào chỗ chấm để được kết luận đúng là:

Xem đáp án

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Hai từ cần điền là tích và thừa số.

Đáp án là D


Câu 2:

Trong phép nhân 4 x 5 = 20, nhận xét nào dưới đây KHÔNG đúng ?

Xem đáp án

Phép nhân 4 x 5 = 20 có:

+ thừa số là 4 và 5

+ tích là 4 x5 hoặc 20

Nên nhận xét C là sai


Câu 3:

X x 3 = 12.

Giá trị của x là 

Xem đáp án

X = 12 : 3 = 4

Giá trị của x là 4

Đáp án là A


Câu 5:

Có (16 ) quả cam trong túi, mẹ xếp vào mỗi đĩa (2 ) quả thì cần bao nhiêu đĩa ?

Xem đáp án

16 quả cam cần số đĩa là:

16 : 2 = 8 (đĩa)

Đáp số  8 đĩa

Đáp án cần chọn là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận