Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Tổng của nhiều số

  • 392 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số thích hợp điền vào ô trống là :

3 + 5 + 7 = 

Xem đáp án

3 + 5 + 7

= 8 + 7

= 15

Số cần điền vào chỗ trống là 15


Câu 3:

Cho phép toán:

12kg + 12kg + 12kg =?

Số cần điền vào ? là:

Xem đáp án

Ta có 12kg + 12kg + 12kg = 24kg + 12kg = 36kg

Số cần điền vào dấu ? là 36kg

Đáp án là D


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

 + 3 + 4 = 10

Xem đáp án

3 + 4 = 7

Số cần điền vào chỗ trống là:

10 – 7 = 3


Câu 5:

13 + 13 + 13 = 39.

Đúng hay sai?

Xem đáp án

13 + 13 + 13 = 26 + 13 = 39

Đáp án cần chọn là Đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận