Trắc nghiệm Toán 4 Bài 1: (có đáp án) phân số

  • 1727 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

35 là phân số. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

Do đó 35 là phân số.

Đáp án A


Câu 2:

Trong các cách viết phân số sau, cách viết nào sai?

Xem đáp án

38; 121; 0100là các phân số vì có mẫu số khác 0

350 không là phân số vì có mẫu số bằng 0

Đáp án D


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tử số của phân số 1735 là

Xem đáp án

Trong một phân số, tử số là số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang.

Tử số của phân số 1735 là 17.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 17


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống: 

Mẫu số của phân số 2350  là

Xem đáp án

Trong một phân số, mẫu số là số tự nhiên viết dưới dấu gạch ngang.

Mẫu số của phân số 2350 là 50.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 50


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận