Trắc nghiệm Toán 4 Bài 10: (có đáp án) phép nhân phân số

  • 1515 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.  Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Vậy phát biểu đã cho là đúng.

Đáp án A


Câu 2:

Phép nhân phân số có những tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Phép nhân phân số có các tính chất:

+) Tính chất giao hoán : Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi.

               a×b=b×a

+) Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của hai phân số còn lại.

               (a×b)×c=a×(b×c)

+ Tính chất phân phối: Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân lần lượt từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả đó lại với nhau.

               (a+b)×c=a×c+b×c

+ Nhân với số 1: Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính phân số đó.

               a×1=1×a=a

+ Nhân với số 0: Phân số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

               a×0=0×a=0

Vậy tất cả các đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 4:

Rút gọn rồi tính: 2530×68

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Chí Bảo Trịnh

Thời gian hơi ngắn ( - 1 sao ) Được của nó

Bình luận


Bình luận