Trắc nghiệm Toán 4 Bài 12: (có đáp án) biểu đồ

  • 1596 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Biểu đồ dưới đây nói về các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia:

Khối lớp Bốn có mấy lớp tham gia, đó là những lớp nào?

Xem đáp án

Quan sát biểu đồ ta thấy có 3 lớp tham gia, đó là lớp 4A, 4B, 4C.

Đáp án B


Câu 2:

Cho biểu đồ sau: Quan sát biểu đồ và điền số thích hợp vào ô trống:

Thôn Đông thu hoạch được ... tấn thóc

Xem đáp án

Biểu đồ trên nói về số thóc bốn thôn đã thu hoạch được vào năm 2015.
Nhìn vào biểu đồ ta thấy thôn Đông nằm ở cột thứ tư và trên đỉnh cột ghi số 21, do đó số thóc đã thu hoạch được của thôn Đông là 21 tấn.
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 21.


Câu 3:

Biểu đồ dưới đây nói về số tam giác ba bạn cắt được:

Quan sát biểu đồ và cho biết bạn nào cắt được nhiều tam giác màu vàng nhất.

Xem đáp án

Quan sát biểu đồ ta thấy Lan cắt được 4 tam giác màu vàng, Hồng cắt được 6 tam giác màu vàng, Hà cắt được 3 tam giác màu vàng.

Mà 3<4<6 nên Hồng cắt được nhiều tam giác nhất.

Đáp án B


Câu 4:

Biểu đồ dưới đây nói về các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia:

Hỏi lớp 4B tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào?

Xem đáp án

Nhìn vào biểu đồ ta thấy lớp 4B tham gia 3 môn thể thao, đó là bóng đá, bóng rổ, bơi.

Đáp án B


Câu 5:

Biểu đồ dưới đây nói về các con vật nuôi của bốn nhà:

CÁC CON VẬT NUÔI CỦA BỐN NHÀ

Những nhà đều đang nuôi trâu là:

Xem đáp án

Nhìn vào biểu đồ ta thấy: 

Nhà Xuân nuôi 2 con chó, 2 con trâu và 2 con bò.

Nhà Hạ nuôi 1 con trâu và 1 con bò và 5 con gà.

Nhà Thu nuôi 1 con bò và 2 con chó.

Nhà Đông nuôi 3 con chó, 1 con trâu và 3 con gà.

Do đó có ba nhà đang cùng nuôi trâu là nhà Xuân, nhà Hạ và nhà Đông.

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận