Trắc nghiệm Toán 4 Bài 13: (có đáp án) các bài toán cơ bản về phân số: tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó

  • 1256 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Biết 23  của A là 24. Vậy để tìm A ta cần tính

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Tìm A biết 34  của A là 36

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Lớp 4B có 20 học sinh nam. Số học sinh nam bằng 47  số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

Xem đáp án

Lớp 4B có tất cả số học sinh là:

            20:4×7=35 (học sinh)

Lớp 4B có số học sinh nữ là:

            35−20=15 (học sinh)

                               Đáp số: 15 học sinh.

Đáp án C


Câu 5:

Hai năm trước tuổi con bằng 29  tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ hiện nay, biết rằng hiện nay con 10 tuổi.

Xem đáp án

Tuổi con hai năm trước là:

            10−2=8 (tuổi)

Tuổi mẹ hai năm trước là:

            8:2×9=36 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

            36+2=38 (tuổi)

                              Đáp số: 38 tuổi.

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận