Trắc nghiệm Toán 4 Bài 15: (có đáp án) nhân một số với một tổng

  • 1275 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

a×(b + c) = a×b + a×c . Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

            a×(b+c)=a×b+a×c

Vậy công thức đã cho là đúng.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống 16×(8+5)=16×8+ ...×5

Xem đáp án

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

Do đó ta có: 16×(8+5)=16×8+16×5.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 16.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống 38×(9+7)=38×... +38×7

Xem đáp án

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

Do đó ta có: 38×(9+7)=38×9+38×7

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 9.


Câu 4:

Cho biểu thức: 45 x (5 + 4). Biểu thức có kết quả bằng với biểu thức đã cho là:

Xem đáp án

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

Do đó ta có: 45×(5+4)=45×5+45×4.

Vậy biểu thức có kết quả bằng với biểu thức 45×(5+4) là 45×5+45×4

Đáp án D


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tính theo mẫu:

Xem đáp án

Ta có:

2350×(8+6)

= 2350×8+2350×6

= 18800+14100

= 32900

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải là 2350; 6; 18800; 14100; 32900.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận