Trắc nghiệm Toán 4 Bài 16: (có đáp án) nhân một số với một hiệu

  • 1253 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

a x (b - c) = a x b - a x c. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

                   a×(b−c)=a×b−a×c

Vậy công thức đã cho là đúng.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống: 36×(14-5)=36×14- ...×5

Xem đáp án

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Do đó ta có: 36×(14−5)=36×14−36×5

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 36.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Do đó ta có: 125×(20−8)=125×20−125×8.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 20; 8.


Câu 4:

25×(18 - 6) = 25×18 - 6. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Do đó ta có: 25×(18−6)=25×18−25×6

Vậy phép tính đã cho là sai.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tính theo mẫu:

Xem đáp án

Ta có:

8×(48−25)

=8×48−8×25

=384−200

=184

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải là 8; 25; 384; 200; 184


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận