Trắc nghiệm Toán 4 Bài 18: (có đáp án) giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

  • 1427 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Lan nói rằng: “Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì ta viết tổng vào giữa hai chữ số đã cho”. Lan nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì ta viết tổng vào giữa hai chữ số đã cho.

Vậy Lan nói đúng.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống: 34×11= ...

Xem đáp án

Cách nhẩm:

+) 3 cộng 4 bằng 7;

+) Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, được 374.

Vậy ta có: 34×11=374.


Câu 4:

94×11 = 1044. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có: 94×11=1034.

Mà 1034<1044.

Vậy phép tính đã cho là sai.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống: Giá trị của biểu thức a×11 với a = 63 là ...

Xem đáp án

Nếu a=63  thì a×11=63×11=693

Vậy với a=63 thì giá trị biểu thức a×11 là 693.

Đáp án đúng điền vào ô trống là 693.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận