Trắc nghiệm Toán 4 Bài 2: (có đáp án) phân số và phép chia số tự nhiên

  • 1498 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là …, mẫu số là …

Các cụm từ còn thiếu điền vào chỗ chấm từ trái sang phải lần lượt là

Xem đáp án

Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia, mẫu số là số chia.

Vậy cụm từ còn thiếu điền vào ô trống lần lượt là số bị chia; số chia

Đáp án B


Câu 2:

Con hãy chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

- Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.

- Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.

- Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1.

Vậy tất cả các đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Thương của phép chia 9 : 14 được viết dưới dạng phân số là

Xem đáp án

Thương của phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Do đó ta có 9 : 14 = 9/14.

Vậy thương của phép chia 9:14 được viết dưới dạng phân số là 9/14

Đáp án C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Viết theo mẫu: 24:8 = 3

Xem đáp án

Ta có: 

66:11=6611=6        

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống: tử số điền 66, mẫu số điền 11, ô trống cuối điền 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Hoàng Kim
10:59 - 06/04/2022

Rẩt hay khi ôn bài