Trắc nghiệm Toán 4 Bài 2: (có đáp án) tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

  • 1605 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 3/5 thì khi vẽ sơ đồ ta vẽ:

Xem đáp án

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 35 có nghĩa số thứ nhất bằng 35 số thứ hai. Vậy nếu coi số thứ hai là 5 phần thì số thứ nhất là 3 phần.

Vậy đáp án đúng là số thứ nhất là 3 phần, số thứ hai là 5 phần

Đáp án B


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tổng của hai số là 168. Tỷ số của hai số đó là 25.

Vậy số lớn là ... , số bé là ...

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                        2+5=7 (phần)

Số bé là:

                        168:7×2=48

Số lớn là:

                        168−48=120

                                        Đáp số: Số bé: 48 ;

                                                    Số lớn: 120.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 120;48.


Câu 4:

Lớp 4A có tất cả 36 học sinh. Biết số học sinh nữ bằng 4/5 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

            4+5=9 (phần)

Lớp 4A có số học sinh nam là:

            36:9×5=20 (học sinh)

Lớp 4A có số học sinh nữ là:

            36−20=16 (học sinh)

                        Đáp số:  20 học sinh nam;

                                     16 học sinh nữ.

Đáp án D


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tổng của hai số là số chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau. Biết số lớn gấp 3 lần số bé. Vậy số lớn là...

Xem đáp án

Số chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1024. Vậy tổng của hai số là 1024.

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                1+3=4 (phần)

Số lớn là:

                1024:4×3=768

                                     Đáp số: 768.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 768


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận